Preskočiť na obsah

Propozície

LESNÝ BEH PARTIZÁNSKE

Dátum: 18. jún 2022 (sobota)
Organizátor: Atletický oddiel Partizánske
Kontakty: Jana Seidlová (seidlova@atletikapartizanske.sk, 0908 706687)
Martin Znášik (admin@atletikapartizanske.sk, 0944 544669)  

Štart – cieľ – prezentácia: Reštaurácia a penzión Salaš Partizánske,
(GPS súradnice: N 48.6180372, E 018.3758497)

Parkovanie:  Účastníci môžu využiť verejné parkoviská v meste. Počas víkendu sa parkovné neplatí. Parkovisko pri reštaurácii Salaš bude vyhradené pre účely organizátora a ubytovaných hostí a nebude možné na ňom parkovať. Vjazd k Salašu bude uzavretý. K dispozícii je parkovisko Gymnázia Partizánske na Strojárenskej ulici (GPS: N48.6226692, E018.3769494, cca 25 miest, asi 10 min chôdze), druhé parkovisko je cca 500m nad Salašom pri Strelnici (pozri mapku).

Trať: Dĺžka 14 km, prevýšenie 330m, povrch trate: cca 2 km m asfalt, potom lesné cesty.
Lesné odbočky budú riadne vyznačené a na trati bude jedna občerstvovacia stanica

Kategórie a trate:

Ženy
Z18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2004 – 1983)
Z40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1982 – 1973)
Z50 – vek 50 – 59 (rok narodenia 1972 a 1963)
Z60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1962 a skôr)

Muži:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2004 – 1982)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1982 – 1973)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1972 – 1963)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1962 a skôr)

Účasť osôb mladších ako 18 rokov je podmienená súhlasom a priamou účasťou zákonného zástupcu na behu. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav, v akom nastúpi na štart a zúčastní sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Štartovné:
13 € (pri platbe v termíne do štvrtku 16.6.2022 do polnoci),
15 € (pri prihlásení na mieste)

Štartovné zahŕňa

 • účastnícka medaila pre všetkých v cieli
 • občerstvenie v cieli (ovocie a voda)
 • pitný režim na občerstvovačke
 • úschovňa batožiny
 • cieľová SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
 • štartovné číslo
 • porcia gulášu a ½ l pivo/kofola

Časový rozpis:
8:00 – otvorenie prezentácie
9:30 – ukončenie prezentácie
9:50 – poučenie pretekárov
– slávnostné otvorenie pretekov
10:00 – štart
11:45 – predpokladaný príchod posledných pretekárov
12:00 – slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
12:30 – ukončenie podujatia

Ceny pre víťazov:

 • Každý pretekár dostane účastnícku medailu.
 • Pretekári na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú pohár, diplom a vecné ceny.
 • Organizátori odmenia najstaršiu ženu a najstaršieho muža, ako aj najmladšieho chlapca a dievča.

Prihlasovanie:
cez prihlasovací formulár na www.vysledkovyservis.sk

Online prihlasovanie bude ukončené 16.6.2022 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 150 pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Ak budú voľné miesta, je možná registrácia v sobotu od 8:00 priamo na mieste registrácie.

Meranie času: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk.  Meranie času je pomocou čipu, ktorý si upevníte páskou okolo nohy.  Po dobehnutí do cieľa ste povinní tento čip vrátiť! Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk. Ak pretekár zadá v prihláške svoje mobilné tel. číslo, dostanete SMS s výsledným časom a umiestnením.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa do skončenia preteku. Po skončení preteku sa číslo nevracia. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Zdravotná služba:

Dôležité informácie: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Ostatné ustanovenia:

 • Šatne a úschovňa budú k dispozícii v priestoroch reštaurácie. (Štartovné číslo slúži na výdaj uschovanej batožiny po pretekoch).
 • Pretekár, ktorý dobehne do cieľa, sa nesmie zdržiavať v cieľovej rovinke a priestore cieľa, ale na vyklusanie použije vyhradený priestor
 • Prípadné protesty možno podať písomne vo vyznačenom priestore riaditeľstva pretekov najneskôr 5 minút po skončení pretekov (po dobehnutí posledného pretekára) s finančným vkladom 5 €. V prípade neuznania protestu sa vklad nevracia.
 • Účastník je povinný zlikvidovať všetok odpad, ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
 • Povinnosťou pretekárov umiestnených na 1. až 3. mieste je osobne sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a prevziať ceny.
 • Po pretekoch bude pripravené občerstvenie v priestoroch reštaurácie (guláš a pivo/kofola)
 • Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.