Preskočiť na obsah

Propozície

Dátum: 15. jún 2024 (sobota)
Organizátor: Atletický oddiel Partizánske
Kontakty:
Martin Znášik (admin@atletikapartizanske.sk, 0944 544669),
Jana Seidlová (seidlova@atletikapartizanske.sk, 0908 706687)
Štart – cieľ – prezentácia: Reštaurácia a penzión Salaš Partizánske,
(GPS súradnice: N 48.6180372, E 018.3758497)

Parkovanie: Parkovisko pri reštaurácii Salaš bude vyhradené pre účely organizátora a ubytovaných hostí a nebude možné na ňom parkovať. Vjazd k Salašu bude uzavretý. Parkovať bude možné v areáli strelnice nad Salašom, cca 500m od miesta štartu a registrácie. Je zakázané parkovať na príjazdových cestách, nakoľko sú využívané záhradkármi. Účastníci môžu využiť verejné parkoviská v meste. Počas víkendu sa
parkovné neplatí.

Trať: Dĺžka 13,6 km, prevýšenie 330m, povrch trate: cca 600 m asfalt, potom lesné cesty. Mapa trate tu. Lesné odbočky budú riadne vyznačené a na trati budú dve občerstvovacie stanica – 5. km a 8,5 km.

Kategórie a trate:
Muži:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2006 – 1985)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1984 – 1975)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1974 – 1965)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1964 a skôr)
Ženy:
Z18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2006 – 1985)
Z40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1984 – 1975)
Z50 – vek 50 a viacej rokov (rok narodenia 1974 a skôr)
Pretekárky s vekom 60 rokov a viac sa prihlasujú do kategórie Z60, ktorá je vytvorená len kvôli vygenerovaniu zľavneného štartovného 15 €. Táto kategória však reálne nebude vyhodnocovaná.

Účasť osôb vo veku 15 až 18 rokov je podmienená súhlasom a priamou účasťou zákonného zástupcu na behu. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav, v akom nastúpi na štart a zúčastní sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Štartovné:
15 € (pri platbe online v termíne do 15.4.2024),
18 € (pri platbe online v termíne do 10.6.2024),
22 € (pri platbe na mieste)
15 € (osoby nad 60 rokov online aj na mieste)

Štartovné zahŕňa:

 • účastnícka medaila pre všetkých v cieli
 • občerstvenie v cieli (ovocie a voda)
 • pitný režim na občerstvovačke
 • úschovňa batožiny
 • cieľová SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
 • štartovné číslo
 • porcia gulášu a pivo/kofola

Časový rozpis:
8:00 – otvorenie prezentácie
9:30 – ukončenie prezentácie
9:50 – slávnostné otvorenie pretekov
10:00 – štart
11:45 – predpokladaný príchod posledných pretekárov
12:00 – slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, tombola
12:30 – ukončenie podujatia

Ceny pre víťazov:
Pretekári na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú pohár a vecné ceny.

Prihlasovanie:
cez prihlasovací formulár
Online prihlasovanie bude ukončené 10.6.2024 o 23:55 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 150 pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť iba na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím
štartovné poštovou poukážkou.

Ak budú voľné miesta, je možná registrácia v sobotu od 8:00 priamo na mieste registrácie.

Meranie času: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma VOS-TPK Topoľčianky – sportsofttiming.sk. Meranie času je pomocou čipu. Výsledky budú priebežne zverejňované na webstránke. Ak pretekár zadá v prihláške svoje mobilné tel. číslo, dostanete SMS s výsledným časom a umiestnením.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa do skončenia preteku. Po skončení preteku sa číslo nevracia. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Zdravotná služba: Slovenský červený kríž

Dôležité informácie:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartové číslo je možné presunúť na inú. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, zašlite požiadavku na mail na info@vos-tpk.sk. O zmenu musí požiadať osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Nový pretekár sa zaregistruje a následne po zaslanej žiadosti prenesieme štartový poplatok z pôvodného pretekára na nového. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Ostatné ustanovenia:

 • Šatne a úschovňa budú k dispozícii v priestoroch reštaurácie.
 • Pretekár, ktorý dobehne do cieľa, sa nesmie zdržiavať v cieľovej rovinke a priestore cieľa, ale na vyklusanie použije vyhradený priestor
 • Prípadné protesty možno podať písomne vo vyznačenom priestore riaditeľstva pretekov najneskôr 5 minút po skončení pretekov (po dobehnutí posledného pretekára) s finančným vkladom 5 €. V prípade neuznania protestu sa vklad nevracia.
 • Účastník je povinný zlikvidovať všetok odpad, ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
 • Povinnosťou pretekárov umiestnených na 1. až 3. mieste je osobne sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a prevziať ceny.
 • Po pretekoch bude pripravené občerstvenie v priestoroch reštaurácie (guláš a pivo/kofola)
 • Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.